تبلیغات
game - کی زنه کی مرد؟
دوشنبه 16 آبان 1390

کی زنه کی مرد؟

   نوشته شده توسط: mohamad mazrooe    

زنی در خانه مشغول کار بود که دخترش بدو بدو اومد و پرسید

دختر : مامان تو زنی یا مردی ؟

مادر : زنم دیگه پس چی ام ؟

دختر : بابا چی، اونم زنه ؟

مادر : نه مامانی بابا مرده

دختر : راست میگی مامان ؟

مادر : آره چطور مگه ؟

دختر : هیچی مامان ! دیگه کی زنه ؟

مادر : خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ

دختر : دایی سعید هم زنه ؟

مادر : نه اون مرده !

دختر : از کجا فهمیدی زنی ؟

مادر : فهمیدم دیگه مامان، از قیافه ام

دختر : یعنی از چی ؟ از قیافه ات؟

مادر : از اینکه خوشگلم

دختر : یعنی هر کی خوشگل بود زنه‌ ؟

مادر : آره دخترم

دختر : بابا از کجا فهمید مرده

مادر : اونم از قیافش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیاد
خوشگل نیست مرده !

دختر : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟

مادر : آره تقریبا

دختر : ولی بابایی که از تو خوشگل تره